Skip to main content
הצטרפו למאבק

עקרונותיה של מדינת ישראל

יסודות ועקרונות המדינה החדשה

כנסת ישראל

מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; 

תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה;
תהא מושתתה על יסודות
החירות,
הצדק
והשלום
לאור חזונם של נביאי ישראל;

משה ולוחות הברית

מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; 

תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה;

דרכונים

תהא מושתתה על יסודות
החירות,
הצדק
והשלום
לאור חזונם של נביאי ישראל;

משה ולוחות הברית

תקיים שויון זכויו​ת חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין;
תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות;
תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות;
ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות.

חלוצה עם תפוחים

תקיים שויון זכויו​ת חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין;

חלוצה עם תפוחים

תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות;
תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות;

כיפת הסלע

ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות.

אמנת האומות המאוחדות