Skip to main content
הצטרפו למאבק

ההכרזה וסדרי המדינה

ההכרזה על הקמת מדינת ישראל והוראות הכרזת העצמאות על כינון חוקה  למדינה 

דגל ישראל

לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי הישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ-ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות
אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל,
היא מדינת ישראל.

מזוודות

לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי הישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ-ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות
אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל,
היא מדינת ישראל.

אסיפת העם

אנו קובעים שהחל מרגע סיום המנדט, הלילה, אור ליום שבת ו' אייר תש"ח, 15 במאי 1948,
ועד להקמת השלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה בהתאם לחוקה שתיקבע על-ידי האספה המכוננת הנבחרת
לא יאוחר מ-1 באוקטובר 1948

מזל טוב

אנו קובעים שהחל מרגע סיום המנדט, הלילה, אור ליום שבת ו' אייר תש"ח, 15 במאי 1948, ועד
להקמת השלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה בהתאם לחוקה
שתיקבע על-ידי האספה המכוננת הנבחרת
לא יאוחר מ-1 באוקטובר 1948 -  תפעל מועצת העם כמועצת מדינה זמנית, ומוסד הביצוע שלה,
מנהלת-העם, יהווה את הממשלה הזמנית  של המדינה היהודית,
אשר תיקר​א בשם ישראל.

סמל מדינת ישראל

תפעל מועצת העם כמועצת מדינה זמנית, ומוסד הביצוע שלה, מנהלת-העם, יהווה את הממשלה הזמנית  של המדינה היהודית,
אשר תיקר​א בשם ישראל.

מועצת המדינה הזמנית